Microsoft Industry Awards 2013
Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Súťaž o najlepšie riešenie "Microsoft Industry Awards" v Slovenskej republike pre rok 2013

             
                                             Ocenenie Microsoft Industry Awards
                                             sa každoročne udeľuje najlepším
                                             partnerom spoločnosti Microsoft,
                                             ktorí vyvíjajú riešenia a aplikácie na
                                             platforme Microsoft a využívajú
                                             nové technológie v riešeniach pre
                                             zákazníkov. Hodnotiacim kritériom
                                             pri výbere jednotlivých riešení je
                                             predovšetkým rozsah projektu a           
                                             prínos pre zákazníka.             
                                                        
  
                                   


 

 

 
Výsledky minuloročných ocenení Microsoft Industry Awards za rok 2012 môžete nájsť na tejto stránke.
 
Kategórie nového ročníka Microsoft Industry Awards (MIA) 2013 sú nasledovné: 
 
1.       Najlepšie  Mobilné riešenie.
2.       Najlepšie Cloudové riešenie *(Azure+O365).
3.       Najlepšie Cloudové Office365 riešenie pre podnik*.
4.       Najlepšie Starp-up riešenie.
5.       Najlepšia aplikácia pre komerčný sektor.
6.       Najlepšia aplikácia pre štátnu správu, samosprávu a akademický sektor.
7.       Najlepšie infraštruktúrne riešenie pre zákazníka.
8.       Najlepšie riešenie nasadenia desktopových technológií Windows A Office.
9.       Špeciálne ocenenie generálneho riaditeľa Microsoft Slovakia.
 
*pri kategóriach 2 a 3 je akceptované partnerstvo na úrovni Network member s aktívnym Cloud Essentials packom.
 
Pravidlá súťaže: 
1. Účasť v súťaži
Súťaž je určená výlučne pre partnerov zapojených v programe
Microsoft Partner Network, na úrovni Microsoft Partner Silver Competency / Microsoft Partner Gold Competency. Pri kategóriach 2 a 3 je akceptované partnerstvo na úrovni Network member s aktívnym Cloud Essentials packom.
 
2. Trvanie súťaže - termín pre podanie prihlášok
Prihlášky, v podobe vyplneného formulára prípadovej štúdie, sa môžu podávať po celú dobu trvania súťaže najneskôr však do 15.6.2013. Prípadové štúdie je nutné zasielať v elektronickej podobe.
 
3. Vyhodnotenie súťaže
Súťaž vyhodnotí komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Microsoft. Výsledky budú súťažiacim oznámené do 5.9.2013. Microsoft si vyhradzuje právo udeliť prípadné zvláštne ocenenie. V rámci jednej kategórie vyhlásime jedného víťaza a maximálne 2 finalistov.

Hodnotiace kritéria budú:
 
 • Využitie nových Microsoft technológií.
 • Spokojnosť zákazníka.
 • Prínos pre zákazníka.
 • Inovácia riešení.
 
4. Vyhlásenie výsledkov
Slávnostné odovzdávanie cien MIA 2013 sa uskutoční dňa 12.9.2013, za prítomnosti médií na partnerskom podujatí.
 
5. Ceny
Víťaz (partner) získa:
 
 • Oprávnenie používať logo, plaketu a diplom Microsoft Industry Awards 2013,
 • DVD s krátkym videom o svojom víťaznom riešení a fotogalériou z odovzdávania cien,
 • v prípade záujmu zabezpečíme preklad víťazného riešenia, prípadovej štúdie, do anglického jazyka,
 • marketingový balík – „Solution DAY“ - možnosť odprezentovať danú tému a k tomu svoje riešenie svojim súčasným aj potenciálnym zákazníkom - a to v priestoroch technologického centra spoločnosti Microsoft Slovakia. Balík obsahuje: (1) prenájom technologického centra na 1 deň vrátane občerstvenia pre zákazníkov najneskôr do 20.12.2013 ; (2) pomoc Microsoft špecialistov pri príprave a prezentácii obsahu; (3) podporu Microsoft Slovakia pri selekcii potenciálnych zákazníkov a pri pozývacom procese; (4) vyhodnotenie akcie - spracovanie spätnej väzby od účastníkov podujatia.
  Poznámka: výber konkrétneho dátumu je predmetom vzájomnej dohody a voľných kapacít technologického centra  spoločnosti Microsoft Slovakia.
 • Tlačová správa s informáciami o slávnostnom odovzdávaní, videá víťazných riešení, prípadové štúdie a fotogaléria bude zverejnená na:
  -
  zákazníckej web stránke
  - na partnerskej web stránke
 
6. Požiadavky na prihlásené riešenia
Do súťaže môžu byť prihlásené len dokončené projekty uvedené do plnej funkčnosti v období do 15.6.2013 alebo pilotné projekty obsahujúce aktuálne verzie produktov, implementované za obdobie posledných 18 mesiacov. Prihlášky ‘Formulár prípadovej štúdie’ je nutné zasielať v elektronickej podobe ako prílohu v Microsoft Word na
a-zusoko@microsoft.com.
 
Prihláška, formulár prípadovej štúdie, obsahuje štandardné informácie:
 • Kategória, do ktorej sa prihlasujete
 • Stručné zhrnutie štúdie, vrátane použitých technológií Microsoft
 • Východisková situácia
 • Obchodné ciele
 • Riešenie
 • Prínosy
 • Citát zákazníka
 • Produkty a technológie

Následne prosíme o zaslanie podpísanej Dohody o vytvorení a použití prípadovej štúdie vašim zákazníkom na adresu: Microsoft Slovakia s.r.o, Zuzana Sokolová, Apollo Business Center II (blok E), Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
 
7. Ďalšie ustanovenia

V prípade súhlasu zákazníka si Microsoft vyhradzuje právo zverejniť informáciu o zaslanom riešení, pričom obsah a forma bude najprv predrokovaná a schválená riešiteľom aj zákazníkom.